برچسب: هوش در روانشناسی

حل مساله

روانشناسی شناختی (به انگلیسی:cognitive psychology)

انسان را موجودی پردازش کننده اطلاعات و مسأله گشا تلقی می کند. این دیدگاه در پی تبیین رفتار از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به اطلاعات موجود توجه می کند،آنها را تفسیر می کند،و به کار می برد.