برچسب: دیجی پی

مدیرمحصول فینتک

مدیر محصول شدن در یک استارتاپ فینتک

در این نوشته درباره اینکه مدیر محصول شدن در حوزه فینتک آن هم برای اولین بار چه فرایندی برای من داشت نوشته ام.