۶- درک MapReduce

6 درک MapReduce

6.1 شناخت MapReduce

6.2 آشنایی با اجزای مختلف MapReduce

6.3 کار با سیستم فایل هادوپ

6.4 استفاده از کنسول برای اجرای یک کار MapReduce

6.5 بازبینی کد برای یک کار شمارش کلمات در MapReduce

6.6 اجرا و پیگیری کارهای هادوپ

 


دیگر سرفصل های دوره آموزشی هادوپ

1 مقدمه
2 چرا از پایگاه داده های رابطه ای دور شویم؟
3 هادوپ چیست؟
4 درک اجزای اساسی هادوپ
5 راه اندازی محیط توسعه هادوپ
6 درک MapReduce
7 پیکربندی MapReduce
8 درک MapReduce 2.0 YARN
9 درک Hive
10 درک Pig
11 شناخت روند کار و متصل کننده ها
12 دیگر کتابخانه های هادوپ
13 شناخت Spark
14 بصری سازی خروجی هادوپ به همراه ابزارها
15 نتیجه گیری