دسته: مدیریت محصول

وظایف مدیر محصول ۰

فعالیت های یک مدیر محصول

همانطور که در نوشته‌های قبل ذکر شد، مدیریت محصول تمامی  چرخه یک محصول را دربر می گیرد. یعنی از زمانیکه تازه فقط یک ایده خام داریم تا پس از انتشار محصول. مدل های چرخه...

مدیر محصول ۰

تعریف مدیر محصول

توی این مطلب درباره اینکه مدیریت محصول یعنی چه برای شما نوشتم. مدیر محصول نقشی معین در هر شرکت فعال در حوزه فناوری های نوین از جمله شرکت ها نرم افزاری می باشد. در...