آموزش مقدماتی پایگاه داده سندگرای مانگو

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

عملگر $ne:

نحو این عملگر بصورت زیر می باشد.

{ field: { $ne: value} }

این عملگر داکیومنت هایی را انتخاب می کند که مقدار field آن ها برابر با مقدار value داده شده نمی باشد. مثال زیر را در نظر بگیرید:

db.inventory.find( { qty: { $ne: 20 } } )

این پرس و جو تمام داکیومنت هایی را از مجموعه inventory انتخاب می کند که فیلد qty آن ها مساوی 20 نمی باشد.

مثال زیر را که در آن فیلد درون یک داکیومنت تعبیه شده مورد بررسی قرار می گیرد را درنظر بگیرید:

db.inventory.update( { “carrier.state”: { $ne: “NY” } }, { $set: { qty: 20 } } )

در این پرس و جو عملیات update فیلد qty داکیومنت هایی را که شامل داکیومنت تعبیه شده carrier هستند و فیلد state  آن ها نامساوی NY است را برابر با 20 قرار می دهد.

 

عملگر $nin :

نحو این عملگر بصورت زیر می باشد.

{ field: { $nin: [ <value1>, <value2> … <valueN> ]} }

عملگر $nin داکیومنت هایی را انتخاب می کند که:

  • مقدار field درون آرایه مشخص شده نیست یا
  • Field وجود ندارد.
  • مثال زیر را در نظر بگیرید:
  • inventory.find( { qty: { $nin: [ 5, 15 ] } } )

این پرس و جو داکیومنت هایی از مجموعه inventory را انتخاب می کند که فیلد qty آن مقداری غیر از 5 و 15 دارد. این داکیومنت ها همچنین شامل داکیومنت هایی که فیلد qty را اصلا ندارند هم می شود.

اگر این field یک آرایه باشد، سپس عملگر $nin آن داکیومنت هایی را انتخاب می کند که هیچ کدام از عناصر آرایه field برابر با مقادیر مشخص شده نمی باشد.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

db.inventory.update( { tags: { $nin: [ “appliances”, “school” ] } }, { $set: { sale: false } } )

عملیات update مقدار فیلد sale آن داکیومنت هایی از مجموعه inventory را که فیلد tags شامل آرایه می باشد که هیچ عنصری از آن برابر با عناصر آرایه[“appliances”,”school”]  نمی باشد را انتخاب می کند و یا آن داکیومنت هایی را که اصلا فیلد tags را ندارند.

عملگرهای پرس وجوی منطقی:

عملگر $and:

نحو این عملگر بصورت زیر می باشد.

{ $and: [ { <expression1> }, { <expression2> } , … , {<expressionN> } ] }

عملگر $and یک عملیات منطقی AND را بر روی آرایه با دو یا بیشتر از دو عبارت انجام می دهد و داکیومنت هایی را انتخاب می کند که تمامی عبارات درون آرایه را ارضا کنند. عملگر $and از ارزیابی اتصال کوتاه استفاده می کند به این صورت که اگر عبارت اول false شود، MongoDB بقیه عبارات درون آرایه را بررسی نخواهد کرد.

درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه