آموزش مقدماتی پایگاه داده سندگرای مانگو

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

استفاده از عملگر $in با عبارات منظم

عملگر $in می تواند مقادیر قابل انطباق را با استفاده از عبارات معمولی به فرم /pattern/ مشخص کند. توجه داشته باشید که نمی توانید از عملگر $regex درون $in استفاده کنید.

مثال زیر را در نظر بگیرید:

db.inventory.find( { tags: { $in: [ /^be/, /^st/ ] } } )

این پرس وجو تمام داکیومنت هایی را از درون مجموعه inventory که فیلد tags آن شامل آرایه ای که حاوی حداقل یکی از عناصریست که با be یا st شروع می شوند را انتخاب می کند.

عملگر $lt :

نحو این عملگر بصورت زیر می باشد.

{field: {$lt: value} }

این عملگر داکیومنت هایی را انتخاب می کند که مقدار field آن ها کمتر از مقدار value داده شده می باشد. مثال زیر را در نظر بگیرید:

db.inventory.find( { qty: { $lt: 20 } } )

این پرس و جو تمام داکیومنت هایی را از مجموعه inventory انتخاب می کند که فیلد qty آن ها کمتر از 20 می باشد.

مثال زیر را که در آن فیلد درون یک داکیومنت تعبیه شده مورد بررسی قرار می گیرد را درنظر بگیرید:

db.inventory.update( { “carrier.fee”: { $lt: 20 } }, { $set: { price: 9.99 } } )

در این پرس و جو عملیات update فیلد price داکیومنت هایی را که شامل داکیومنت تعبیه شده carrier هستند و فیلد fee  آن ها کمتر از 20 است را برابر با 9.99 قرار می دهد.

 

عملگر $lte:

نحو این عملگر بصورت زیر می باشد.

{ field: { $lte: value} }

این عملگر داکیومنت هایی را انتخاب می کند که مقدار field آن ها کمتر از یا مساوی مقدار value داده شده می باشد. مثال زیر را در نظر بگیرید:

db.inventory.find( { qty: { $lte: 20 } } )

این پرس و جو تمام داکیومنت هایی را از مجموعه inventory انتخاب می کند که فیلد qty آن ها کمتر از یا مساوی 20 می باشد.

مثال زیر را که در آن فیلد درون یک داکیومنت تعبیه شده مورد بررسی قرار می گیرد را درنظر بگیرید:

db.inventory.update( { “carrier.fee”: { $lte: 5 } }, { $set: { price: 9.99 } } )

در این پرس و جو عملیات update فیلد price داکیومنت هایی را که شامل داکیومنت تعبیه شده carrier هستند و فیلد fee  آن ها کمتر از یا مساوی 20 است را برابر با 9.99 قرار می دهد.

درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه