آموزش مقدماتی پایگاه داده سندگرای مانگو

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

 $gte :

db.inventory.find( { qty: { $gte: 20 } } )

بزگتر از یا مساوی

db.inventory.update( { “carrier.fee”: { $gte: 2 } }, { $set: { price: 9.99 } } )

بروز رسانی با استفاده از عملگر $gte

عملگر $in :

عملگر $in داکیومنت هایی را انتخاب می کند که مقدار field برابر با هرکدام از مقادیر موجود درون آرایه ذکر شده می باشد. برای مشخص کردن $in از الگوی زیر استفاده کنید.

{ field: { $in: [<value1>, <value2>, … <valueN> ] } }

اگر Fields شامل یک آرایه باشد ،  در پرس و جوی بالا عملگر $in داکیومنت هایی را انتخاب می کند که fields در آنها آرایه ای می باشد که حداقل یکی از مقادیر آن با مقادیر داده شده در این پرس و جو مطابقت داشته باشد.

مثال:

db.inventory.find( { qty: { $in: [ 5, 15 ] } } )

این پرس و جو داکیومنت هایی را از مجموعه inventory که فیلد qty آن ها هرکدام از مقادیر 5 یا 15 می باشد را انتخاب می کند. هرچند که می توانید از عملگر $or نیز استفاده کنید اما بهتر است که در مواردی که در حال بررسی برابری مقادیر درون یک آرایه هستید از عملگر $in استفاده کنید.

استفاده از عملگر $in برای تطابق مقادیر درون یک آرایه

مجموعه inventory شامل داکیومنت هایی است که حاوی فیلد tags می باشند که در زیر می بینید:

{ _id: 1, item: “abc”, qty: 10, tags: [ “school”, “clothing” ], sale: false }

دستور update زیر مقدار فیلد sale را در داکیومنت هایی که فیلد tags آن دارای حداقل یکی از مقادیر داده شده در پرس و جو یعنی school  یا applications می باشند را برابر با true قرار می دهد.

db.inventory.update(

{ tags: { $in: [“appliances”, “school”] } },

{ $set: { sale:true } }

)

درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه